Naše úspěchy...

PŘED

PO

Oprava schodiště zimního stadionu

V letošním roce proběhla oprava vstupu, vstupního schodiště a přístupové rampy do objektu zimního stadionu v Novém Jičíně. Stávající schodiště již bylo na mnoha místech poškozené. Schodiště bude opraveno pomocí betonových schodišťových bloků. Schodiště se opatřilo novým ocelovým zábradlím v povrchové úpravě žárový pozink. Podesta je nově vydlážděna. Dále byla osazena hliníková rampa pro výjezd kočárků a vytažení brašen hokejistů.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce a projekční přípravu, dosáhly částky 1,1 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 1 100 000 Kč

Autobusové zastávky na ulici Císařská (Bocheta)

V roce 2022 byly vybudovány dvě nové autobusové zastávky na ulici Císařská v Novém Jičíně (Bocheta). Byla vybudována navazující chodníková tělesa, přechod pro chodce, veřejné osvětlení a nezbytná dešťové kanalizace. Dále budou vysázeny čtyři stromy. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě a zlepšení komfortu osob cestujících veřejnou hromadnou dopravou.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce, související poplatky), dosáhly částky 7,7 milionů korun (včetně DPH). Částka 2,8 milionů korun je hrazena z dotace Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy Udržitelná doprava.

Investice: 7 700 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Bytový dům K Archivu

Město získalo darem v roce 2016 od Moravskoslezského kraje bývalou ubytovnu pro zdravotnický personál nemocnice (tzv. dům sester) nacházející se na ulici K Archivu, v blízkosti Španělské kaple a nemocnice. Záměr minulého vedení města (vybudování domu bydlení a sociálních služeb) byl v roce 2019 přehodnocen a byla zahájena příprava projektu směřujícího k vybudování bytového domu určeného pro mladé ekonomicky aktivní osoby ve věku do 35 let, se startovacím nájemným ve výši do 80 % tržního nájemného, s maximální dobou nájmu na čtyři roky. Zahájení užívání nájemci bytů se předpokládá od 1. 1. 2023.

Realizace stavebních úprav probíhá v letech 2021 – 2022. Předmětem projektu je přestavba stávajícího čtyřpodlažního objektu na bytový dům s celkem 39 malometrážními byty (2 + kk) s potřebným skladovým a technickým zázemím (sklepy). Součástí stavby je vstup s krytou rampou tak, aby byl umožněn bezbariérový vstup, vybudování únikového schodiště, výtahové šachty s trakčním výtahem, který propojuje všechna podlaží budovy. Kolem areálu bude vybudováno nové oplocení. Součástí stavby jsou venkovní zpevněné plochy, parkovací stání, chodníky a zeleň. Budou zhotoveny nové vodovodní, plynovodní, kanalizační přípojky a venkovní osvětlení.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 72 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 72 000 000 Kč

Stavební úpravy basketbalové haly

V roce 2022 byl realizován projekt spočívající ve stavebních úpravách basketbalové haly v objektu krytého bazénu v Novém Jičíně. Předmětem úprav byla oprava konstrukce a výměna povrchu sportovní podlahy (palubovky) včetně nového vyhovujícího odpruženého dřevěného roštu, kompletní výměna stěnových obkladů a renovace podlah tribun a galerií. K poničení podlahy došlo v průběhu rekonstrukce objektu bazénu v letech 2015 – 2016 a podlaha tak již neodpovídá charakteru využití pro sportovní účely. Stěnové obklady jsou zastaralé a již neplní funkci akustického útlumu, interiér haly působí nekompaktně, podlahová krytina je vyžilá, místy poškozená, mnohdy jsou nefunkční sklopné mechanismy sedáků.

Celkové náklady na realizaci tohoto projektu dosáhly 11,5 milionů korun (vč. DPH). Basketbalový klub Nový Jičín, který je provozovatelem bazénu a sportovní haly, získal na tento projekt dotaci z Národní sportovní agentury, výzva č. 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil., ve výši 6,7 milionů korun. Město Nový Jičín, které je vlastníkem celého sportovního areálu, se podílelo na financování tohoto projektu částkou 4,8 milionů korun.

Investice: 11 500 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Spolkový dům Žilina

V roce 2022 vznikl z objektu bývalé čističky odpadních vod v místní části Žilina, na ulici Beskydská, v blízkosti denního stacionáře a mateřské školy, nový spolkový dům. Objekt byl v minulosti používán jako sklad nábytku a dalšího vybavení z městských bytů po provedení exekučního vyklizení uživatele. Město, ve spolupráci s Osadním výborem Žilina, pro tento objekt našlo nové využití. Cílem realizace projektu je posílení společenských, komunitních, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v Žilině. Na území této místní části nevlastní město žádný vhodný objekt, který by mohl být celoročně využíván osadním výborem či místními spolky a organizacemi pro jejich činnost.

Stavebními úpravami objektu vznikla klubovna, kuchyně, bylo upraveno hygienické zázemí a zateplena stropní konstrukce. Součástí rekonstrukce byla taktéž úprava elektroinstalace a zdravotechniky. V prostoru v blízkosti spolkového domu vznikla čtyři parkovací místa.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor), dosáhly částky 2,3 miliony korun (včetně DPH).

Investice: 2 300 000 Kč

Spolufinancování rekonstrukce haly ABC

Město Nový Jičín se v roce 2019 finančně podílelo na rekonstrukci haly ABC nacházející se ve sportovním areálu v Novém Jičíně. Sportoviště je ve vlastnictví spolku Tělovýchovná jednota Nový Jičín. Sportoviště využívají oddíly volejbalu a házené, ale i školy a široká veřejnost. Provedením rekonstrukce došlo ke zvýšení kvality materiálně – technické základny sportu v Novém Jičíně a ke zlepšení podmínek pro rozvoj sportovních klubů na území města Nový Jičín, čímž je mimo jiné naplňován Plán rozvoje sportu města Nový Jičín na období 2017 – 2025.

Předmětem stavebních prací byla výměna otvorových výplní, zateplení obálky budovy, přístavba nářaďovny a zázemí sportovní haly. V prostoru vlastní haly byla vystavěna nová tribuna pro diváky s kapacitou 100 osob. V rámci stavby bylo modernizováno vytápění a zásobování objektu TUV. Došlo také k obnově vnitřního vybavení (nábytku) zázemí haly (kanceláře, vrátnice, šatny).

Město poskytlo ze svého rozpočtu dvě individuální investiční dotace v celkové výši 12 298 755 Kč. TJ, jako vlastník sportoviště a investor této akce, získala z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu dotaci ve výši 21,4 milionů korun.

Investice: 21 400 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Modernizace odborných učeben ZŠ Komenského 68

Základní škola Komenského 68 realizovala v roce 2021 projekt Digitalizací k HI-TECH výuce, jejíž součástí byla dodávka AV a ICT – interaktivního setu, stolních počítačů, notebooků, tabletů, SW, setu pro virtuální realitu. Spolu s tím došlo k vybudování vnitřní konektivity včetně montáře, instalace, implementace a konfigurace zařízení. Součástí projektu byla také dodávka a montáž interiérového vybavení dvou odborných učeben (multimediální a polytechnické) a kabinetů, včetně drobných stavebních prací, elektroinstalace, pokládky podlah a úpravy stěn a stropů.

Celkové náklady akce, zahrnující dodávku audiovizuální techniky a ICT vybavení, nábytku a nábytkového vybavení a související administrativní činnosti dosáhly částky 6 milionů korun (včetně DPH). Škola získala na realizaci projektu dotaci z Integrovaného operačního programu – výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony, ve výši 5,1 milionů korun.

Investice: 6 000 000 Kč

Nové parkovací automaty

Příspěvková organizace Technické služby města Nového Jičína zajistila v roce 2021 výměnu parkovacích automatů v centru města. Předmětem veřejné zakázky byla demontáž a likvidace 11 kusů stávajících parkovacích automatů a závorového systému, stavební připravenost a dodávka 9 kusů nových parkovacích automatů a 1 kusu závorového systému včetně instalace, spolu s technickým vybavením a softwarovým příslušenstvím. Při přípravě změny parkovacího systému město vycházelo z Koncepce statické dopravy.

Stávající automaty již byly technicky zastaralé, závorový systém Na Valech byl i poruchový. Nově instalované automaty nyní umožňují platbu za parkovaní uhradit nejen mincemi, ale i bezkontaktní platební kartou nebo přes mobilní aplikaci, která také dokáže na dálku prodloužit parkovací dobu. Závorový systém na parkovišti Na Valech přijímá mince, bankovky nižší hodnoty a platební karty.

Celkové náklady na pořízení nových automatů včetně následných servisních služeb dosáhly částky 2,4 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 2 400 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Revitalizace atria ZŠ Komenského 66

V období 2020 – 2021 byla uskutečněna stavební akce spočívající v revitalizaci atria v areálu Základní školy Komenského 66. Stavební úpravy v prostoru atria školy spočívaly ve vybudování nových zpevněných ploch, amfiteátru a pódia. Současně došlo k úpravám stávajících zídek, vstupu a schodiště do školy. Atrium bylo doplněno novými herními prvky – houpačkami, lanovým mostkem a trampolínami.

Dosavadní prostor atria tvořila dlažba a zatravněné nebo betonové plochy se svrchní asfaltovou vrstvou. Plochy byly zbudovány spolu se samotným objektem školy na konci 80. let 20. století a od té doby na nich nebyla provedena žádná údržba. Atrium je využíváno pro potřeby školy a školní družiny, jeho stav však byl nevyhovující. Revitalizací atria došlo k modernizaci, zkulturnění a zatraktivnění této části školy pro její uživatele.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 7 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 7 000 000 Kč

Revitalizace kamenného divadla

V roce 2020 pokračovala revitalizace prostoru kamenného divadla nacházející se v blízkosti výletní lokality Skalky v Novém Jičíně. Došlo k obnově a opravě kamenných zídek, schodišť a laviček, byly odstraněny nánosy hlíny, vykáceny stromy, které napadl kůrovec a byly tak nebezpečné pro návštěvníky této lokality. Vysázeny byly nové stromy a došlo také k instalaci nového mobiláře. Zbytky původních kmenů zůstaly zachovány a na každý byla připevněna kruhová deska, která plní funkci stolu. Na jedné z desek je namalovaná šachovnice.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti, dosáhly částky 750 tisíc korun (včetně DPH). Částka 600 tisíc korun byla hrazena z dotace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova.

Investice: 750 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Přechod pro chodce na ulici Suvorovova

Město Nový Jičín v roce 2019 vybudovalo přechod pro chodce na ulici Suvorovova. Součástí stavby bylo vybudování ostrůvku, úpravy chodníků a vybudování veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že část stavby byla vybudována na území obce Šenov u Nového Jičína, byla dohodnuta mezi oběma obcemi spolupráce spočívající v podílu obce Šenov u Nového Jičína na financování této stavby.

Ulice Suvorovova je rušnou komunikací s významným tokem vozidel, včetně nákladní dopravy. Realizace této stavby významně přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rizika dopravních nehod za účasti chodců.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti dosáhly částky 500 tisíc korun (včetně DPH). Obec Šenov u Nového Jičína se finančně podílela na této akci částkou 150 tisíc korun.

Investice: 500 000 Kč

Rekonstrukce sprch na bazéně

Krytý bazén v Novém Jičíně prošel v roce 2020 další etapou revitalizace – provedena byla rekonstrukce sprch a parních místností. Vznikly tak moderní, funkční a esteticky přijatelné prostory pro sprchování veřejnosti.

Součástí realizovaného projektu byla oprava veřejných sprch pro muže a pro ženy. Došlo k vybourání stávajících nevyhovujících konstrukcí (příčky, obklady, dlažby, podhledy, zařizovací předměty, vnitřní instalace), otvorů, prostupů a provedení nových příček, obkladů, dlažeb, podhledů, zařizovacích předmětů, elektroinstalace, zdravotně technické instalace a vzduchotechniky. Bylo instalováno nové osvětlení, baterie a dlažba. V parních místnostech se podařilo vytvořit klenutý strop s osvětlením, který připomíná noční oblohu.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti, dosáhly částky 3,5 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 3 500 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Vybudování infrastruktury v lokalitě Za Školou

V letech 2021 – 2022 došlo k vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Za Školou v místní části Žilina. Jedná se o třetí etapu budování lokality, která je určena pro výstavbu rodinných domů. Cílem projektu bylo rozšíření nabídky zasíťovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů na území města. Město realizovalo v letech 2020 – 2022 několik kol nabídkových řízení na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů.

V rámci stavby bylo realizováno dopravní napojení celé lokality i jednotlivých nemovitostí, konkrétně pro 23 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. Byla vybudována místní komunikace zahrnující rovněž chodníková tělesa, parkovací plochy, zpevněné plochy, veřejnou zeleň, zatrubnění příkopy a veřejné osvětlení. Součástí stavby bylo i vybudování inženýrských sítí, a to splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 30,5 milionů korun (včetně DPH). Částka 1,84 milionu korun byla hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora bydlení, podprogram Technická infrastruktura.

Investice: 30 500 000 Kč

Vybudování kiosku na Čerťáku

V rámci zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu, zázemí a služeb pro návštěvníky a turisty byl v letech 2019 – 2020 odstraněn stávající bufet v prostoru výletní lokality Čerťák, a na jeho místě byl vybudován nový kiosek. Kromě samotného kiosku s patřičným zázemím jsou součástí stavby i sprchy, toalety a převlékací kabiny pro návštěvníky, a kryté posezení. Jedná se o dřevostavbu se sedlovou střechou. Od poloviny roku 2020 město kiosek pronajalo soukromému provozovateli.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce včetně bouracích, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 8 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 8 000 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Rekonstrukce objektu krytého stání v Loučce

Město Nový Jičín je vlastníkem parkovacího objektu nacházejícího se na sídlišti v místní části Loučka. Stavba poskytuje 36 parkovacích míst pro osobní automobily ve vnitřním prostoru, a cca 40 parkovacích míst na střeše objektu. Objekt byl ve špatném technickém stavu, hrozilo poškození parkovaných automobilů a v případě neprovedení úprav úplné uzavření objektu.

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího krytého stání spočívající v odvodnění parkovacího objektu, opravě parkovací střechy, úpravě veřejného osvětlení a zhotovení vnitřních stavebních úprav objektu včetně rekonstrukce rozvodů elektroinstalace. Realizace stavby probíhala v období 2021 – 2022 a po tuto dobu bylo zajištěno dočasné náhradní parkování automobilů na hřišti v areálu základní školy Dlouhá.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 13,1 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 13 100 000 Kč

Místo pro přecházení v Bludovicích

V roce 2019 vybudovalo město v místní části Bludovice, u bývalé české školy, místo pro přecházení včetně dělícího ostrůvku. Nový přechod slouží k bezpečnému pohybu chodců přes velmi frekventovanou silnici I. třídy a k propojení obou autobusových zastávek. V rámci stavby došlo k vybudování nových chodníků, autobusových zálivů a nové opěrné zídky. Součástí je i zřízení nového veřejného osvětlení. Realizace této stavby významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rizika dopravních nehod za účasti chodců.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 3,2 milionů korun (včetně DPH). Částka 2,7 milionů korun byla hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, podprogram Udržitelná doprava – Bezpečnost dopravy.

Investice: 3 200 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Spolufinancování rekonstrukce Španělské kaple

Město Nový Jičín poskytlo v letech 2020 – 2022 programové a individuální dotace Římskokatolické farnosti Nový Jičín v celkové výši 2 344 845 Kč na rekonstrukci tzv. Španělské kaple nacházející se na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně.

Vlastník, kterým je farnost v Novém Jičíně, realizoval projekt Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělské kaple. Předmětem rekonstrukce byla výměna stávající plechové střechy lodi kostela za historicky dokumentovanou keramickou krytinu – bobrovku. U krovů byla provedena výměna napadených a poškozených konstrukčních prvků a ochranný impregnační nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu. Dále byly instalovány nové klempířské prvky (žlaby, okapy, svody, lemování kolem zdi) z měděného plechu. Ve věži kostela byla provedena termosanace dřevěných prvků, restaurovány byly kamenné prvky a také došlo k opravě fasády objektu.

Celkové náklady obnovy kaple dosahují částky 7 milionů korun.

Investice: 7 000 000 Kč

Generální rekonstrukce volných bytů

Město Nový Jičín je vlastníkem cca 1 100 bytů, které jsou pronajímány za účelem bydlení. Jedná se o různé kategorie pro různé skupiny obyvatel – startovací byty obecné, startovací byty speciální a byty pro seniory, byty s trvale uvolněným nájemným, bezbariérové byty, sociální byty, byty vázané na sociální program, byty vázané zvláštními smlouvami, služební byty, byty zvláštního určení

Finanční prostředky určené na revitalizaci bytového fondu města byly v minulosti poddimenzovány a příjmy z nájemného nebyly v dostatečné výši vráceny zpět do oprav bytů. V roce 2019 byla zavedena systematická agenda generálních rekonstrukcí a oprav volných bytů. Ročně se takto opraví 20 – 30 bytů, které jsou následně pronajímány.

Předmětem rekonstrukce bytů bývá vybourání umakartových jader, provedení nového zděného jádra, realizace noých plynových, kanalizačních a vodovodních rozvodů, generální opravy elektroinstalace, opravy omítek, nové keramické obklady, nové podlahové krytiny, výměna dveří, kuchyňských linek, zařizovacích předmětů, výmalby prostor.

V roce 2019 zastupitelstvo města schválilo finanční závazek ve výši 23 milionů korun vč. DPH pro zajištění realizace oprav volných bytů pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023. V roce 2019 byly v této oblasti vynaloženy prostředky ve výši 3,53 milionů (vč. DPH), v roce 2020 5,75 mil. Kč (vč. DPH), v roce 2021 5,38 mil. Kč (vč. DPH), pro rok 2022 je v rozpočtu města vyčleněno 5,75 mil. Kč (vč. DPH).

Investice: 20 410 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Revitalizace zahrady Mateřské školy Sady

V roce 2021 pokračovalo město Nový Jičín v revitalizaci zahrad mateřských škol, jejichž je zřizovatelem. Konkrétně se jednalo o pracoviště školky nacházející se na ulici Smetanovy sady 6.

Původní zahrada již byla nevyhovující. Nacházely se zde zastaralé herní prvky, terén bylo nerovný a chyběly zde stromy. V rámci úpravy zahrady vznikla nová dráha pro koloběžky a dětská kola, pískoviště, prolézačka, houpačka a houpací hnízdo, truhlíky na bylinky, dřevěné domečky, lavičky, tabule pro kreslení, zpevněné plochy, oplocení a mobiliář ke vstupu. Součástí je také plachtové zastínění části venkovního prostoru, který umožní dětem pobyt či výuku venku v době vysokých venkovních teplot.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 3,8 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 3 800 000 Kč

Vybudování chodníku v Loučce

V roce 2020 proběhla výstavba nového chodníku pro pěší, při pravé straně místní komunikace na ulici Císařská, a vybudování kontejnerového stání na konci ulice Na Drážkách v místní části Loučka. Jednalo se o dlouholetý požadavek obyvatel místní části Loučka a osadního výboru. Stavbu však bylo možné realizovat až po majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou.

Chodník je vybudován v šířce 1,50 metru a délce 118 metrů. V souvislosti s výstavbou chodníku došlo ke zpevnění přilehlého příkopu a předláždění stávajícího propustku. Součástí jsou také vodící linie pro nevidomé a slabozraké. Vybudováním chodníku tak došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v této lokalitě.

Celkové náklady akce, zahrnující majetkoprávní přípravu, vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor), dosáhly částky 2,8 milionů korun (včetně DPH). Částka 2,2 mil. Kč byla hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu.

Investice: 2 800 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Vybudování parkoviště na ulici Dlouhá - II. etapa

Na zvyšující se motorizaci a potřebu obyvatel odstavovat svá vozidla reagovalo v roce 2020 město Nový Jičín zpracováním Koncepce statické dopravy, která zmapovala a navrhla možná místa pro vybudování parkovišť a odstavných ploch pro automobily. Jedná se o koncepční dokument, ze kterého bude město vycházet při plánování výstavby parkovišť na svém území v dalších letech.

Za bytovými domy čp. 8 – 14 na ulici Dlouhá vybudovalo město Nový Jičín v roce 2021 parkoviště s kolmým parkovacím stáním pro 71 osobních automobilů. Jednalo se o druhou etapu, která rozšířila stávající, již dříve vybudované parkoviště, nacházející se na největším novojičínském sídlišti. Parkoviště je postaveno z drenážní dlažby, která umožňuje, aby dešťová voda mohla vsakovat do půdy. Součástí stavby je i sorpční filtr, který bude zachytávat ropné látky. Při realizaci stavby byly provedeny i sadové úpravy – bylo vysazeno 18 nových stromů, 4 stávající byly přesazeny.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 6,07 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 6 070 000 Kč

Vybudování multifunkčních učeben SVČ Fokus

V letech 2021 – 2022 byl realizován projekt Vybudování multifunkčních učeben Střediska volného času Fokus, které je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Nový Jičín. Stávající objekt SVČ je již plně vytížen a do současných prostor nebylo možné umístit více zájmových kroužků a kurzů. Cílem projektu je tedy navýšení kapacity uživatelů zájmových činností realizovaných touto příspěvkovou organizací.

V rámci tohoto projektu bylo provedeno zateplení 1. nadzemního podlaží a nástavba na střeše přízemní části objektu. Nástavba je konstrukčně řešena jako dřevostavba, která dispozičně navazuje na 2. nadzemní podlaží hlavní budovy. V návaznosti na nástavbu je vybudováno venkovní ocelové schodiště, které slouží jako požární únikové schodiště. V nástavbě je umístěn multifunkční sál s navazujícími sklady, přípravnou, sociálním zařízením, šatnou a halou, která může zároveň sloužit jako zasedací místnost. Vytápění objektu včetně nové nástavby je řešeno stávající plynovou kotelnou. Provedeny byly dále stavební úpravy v interiéru budovy (učebna dílen) a předláždění příjezdového dvora.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce, administrativní práce v souvislosti s žádostí o dotaci) a dodávky vybavení a nábytku, dosáhly částky 20,3 milionů korun (včetně DPH). Částka 14,6 milionů korun je hrazena z dotace Integrovaného regionálního operačního programu – infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI.

Investice: 20 300 000 Kč

PŘEDPO

PŘED

PO

PŘED

PO

Revitalizace bytového domu Zborovská 11

I v roce 2021 pokračovala systematická revitalizace bytových domů ve vlastnictví města. Bytový dům nacházející se na ulici Zborovská je objekt, ve kterém je umístěno 65 bytů o dispozici 1+kk a velikosti cca 31 m2.

Bylo realizováno zateplení fasády a střechy objektu včetně pokládky novou střešní krytinou, dále výměna oken ve sklepních prostorách a strojovně výtahu, výměna vchodových dveří, dveří strojovny výtahu a garážových vrat. Současně dojde k prodloužení čel stropních desek lodžií, provedení nových povrchů podlah včetně nové podkladní hydroizolace a výměně zábradlí. V rámci realizace stavby bude instalován nový hromosvod a anténní stožár. Po provedení revitalizace by se měla snížit celková spotřeba energie pro provoz bytového domu o cca 42 %.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 12 milionů korun (včetně DPH). Částka 5 milionů korun je hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, oblast energetické úspory.

Investice: 12 000 000 Kč

Autobusová zastávka Pod Svincem

V roce 2020 byla vybudována nová autobusová zastávka Pod Svincem. Již v roce 2017 byla zřízena provizorní autobusová zastávka, protože autobusová přeprava byla hojně využívána, byla následně zrealizována nová plnohodnotná zastávka. Součástí stavby je nové nástupiště a autobusový záliv s nájezdovými klíny.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti, dosáhly částky 570 tisíc korun (včetně DPH).

Investice: 570 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Modernizace tepelného hospodářství

Město Nový Jičín vlastní na území města celkem 29 tepelných provozoven, tedy zdrojů centrálního zásobování teplem, blokových a domovních provozoven. Provozovatelem tepelného hospodářství je společnost Veolia Energie ČR, a.s. S ohledem na provozní a technický stav jednotlivých kotelen a potřebu modernizace vznikl v roce 2020 strategický plán, na základě něhož probíhá rekonstrukce kotelen s cílem zvýšení jejich účinnosti, snížení provozních nákladů a snížení ceny tepla pro odběratele. Cílem města tedy je dosažení kvalitních a cenově dostupných dodávek tepla a teplé vody pro občany města a zároveň provozování energeticky efektivní tepelné soustavy.

V letech 2019 – 2021 bylo do oblasti tepelného hospodářství investováno 37 milionů korun. Součástí těchto nákladů je projekční příprava, technický a autorský dozor, energetické audity, modernizace osmi kotelen, rekonstrukce teplovodu a zajištění nezbytných oprav, údržby a průběžné odstraňování havárií stacionárních zdrojů a teplovodů.

U kotelen, jejichž modernizace splňovala parametry pro získání dotace, o tyto dotace město žádalo. Z Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného operačního programu takto byla získána dotace v celkové výši 1,6 milionů korun.

Investice: 37 000 000 Kč

Rekonstrukce fotbalového hřiště s atletickou dráhou

Město Nový Jičín se v roce 2020 finančně podílelo na rekonstrukci fotbalového stadionu s atletickou dráhou nacházející se ve sportovním areálu v Novém Jičíně. Sportoviště je ve vlastnictví spolku Tělovýchovná jednota Nový Jičín. Sportoviště využívá fotbalový a atletický oddíl, ale i základní a střední školy a široká veřejnost.

Město poskytlo ze svého rozpočtu individuální investiční dotaci ve výši 13 486 022 Kč. TJ, jako vlastní sportoviště a investor této akce, získala z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednctvím dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu dotaci ve výši 25 milionů korun .

Areál byl v provozu bez větších oprav a rekonstrukcí od roku 1962. V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště, atletické dráhy a atletických sektorů, rekonstrukce zpevněných ploch a revitalizace zeleně. Součástí stavby je i vybudování kanalizační trasy, závlahového systému včetně nádrží na vodu, tři montované tribuny pro diváky a oplocení areálu včetně vstupních bran.

Investice: 13 486 022 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Revitalizace bytového domu Revoluční 36

V roce 2019 došlo k revitalizaci bytového domu na ulici Revoluční 36. V bytovém domě se nachází 72 bytů.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, výměnou obvodových výplní a zateplením střešních a půdních konstrukcí, zamezení ztrát tepelné energie, zvýšení komfortu bydlení, zhodnocení budovy a zlepšení vizuální podoby domu. Dále bylo provedeno zasklení lodžií čelní strany budovy. Realizací tohoto opatření došlo k omezení hluku a prašnosti z blízké komunikace I/57 a tím ke zvýšení komfortu bydlení.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 15 milionů korun (včetně DPH). Částka 3,9 milionů korun byla hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, oblast energetické úspory v bytových domech.

Investice: 15 000 000 Kč

Revitalizace prostoru před Žerotínským zámkem

V roce 2019 došlo k revitalizaci veřejného prostranství v centru města – prostoru před Žerotínským zámkem (naproti Hotelu Praha). Předchozí stav prostoru odpovídal době svého vzniku (70. – 80. léta 20. století), jak z hlediska estetiky, tak technického stavu.

Byl vytvořen zcela nový vstup do zámku, v nových materiálech. Realizovaný návrh zachoval v co největší míře stávající zeleň. Prostor je řešen jako symetrický s kruhovou kašnou a centrálním kruhovým náměstíčkem na ose, která prochází vstupní branou do zámku. Vstup do zámku je řešen centrálním schodištěm k němuž po obou stranách směřují půlkruhové rampy vymezující prostor. Rampy mají na vnitřní straně kamennou opěrnou zídku, ke které jsou situovány lavičky.

Celkové náklady akce dosáhly částky 3,8 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 3 800 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Parkovací stání u mateřské školy Beskydská

Na ulici Za Školou v místní části Žilina byla v roce 2019 vybudována podélná parkovací stání. Plocha pro odstavování automobilů se nachází v blízkosti pracoviště Mateřské školy Trojlístek, odloučené pracoviště Beskydská, a slouží ke krátkodobému odstavení vozidel, především pro rodiče dětí z přilehlé mateřské školy. Vybudováno bylo pět podélných parkovacích stání ze zatravňovací dlažby. Použitím tohoto povrchu chce město Nový Jičín přispět ke zlepšení hospodaření se srážkovými vodami.

Celkové náklady stavby dosáhly částky 280 tisíc korun (včetně DPH).

Investice: 280 000 Kč

Prodloužení cyklostezky Koleje - úsek vojenská vlečka v Bludovicích

Město Nový Jičín vybudovalo v roce 2021 další úsek cyklostezky Koleje. Stávající trasa se prodloužila o 600 metrů a byla vybudována v prostoru bývalé železniční vlečky vojenského opravárenského podniku a železničního mostu nad silnicí I/57 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína. Za tímto účelem byly vykoupeny potřebné pozemky od Ministerstva obrany ČR.

Jednalo se o technologicky náročnou stavbu. Rekonstruován byl železniční most, provedly se nové nátěry, sanace pilířů, živičný povrch a nové zábradlí. V úsecích před a za mostem se upravily podkladní vrstvy, na které byl položen asfaltobetonový kryt.

Rozvětvení cyklostezky Koleje umožní cyklistům v Bludovicích ze stávající trasy odbočit do místní části Straník. Po bývalém železničním mostě se bezpečně dostanou přes frekventovanou silnici I/57 a u areálu vojenského opravárenského podniku se mohou napojit na komunikaci vedoucí Tropickým údolím a dále mohou pokračovat k vodní nádrži Čerťák.

Celkové náklady akce, zahrnující výkup pozemků, vlastní stavební práce, kácení dřevin, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 12 milionů korun (včetně DPH). Dvě dotace v celkové výši 1,8 milionů korun poskytl Moravskoslezský kraj z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji.

Investice: 12 000 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Revitalizace areálu bývalého letního kina

V letech 2018 – 2019 město provedlo revitalizaci bývalého areálu letního kina ve Smetanových sadech. Zchátralý a uzavřený areál byl přeměněn na relaxační oddechovou zónu, jejíž dominantou je vodní prvek. V prostoru se nachází i i malé podium s hledištěm, brodítko a promenáda. Chodníky lemují lavičky, tráva, bylinkové a květinové záhony. Nechybí odpadkové koše a stojany na kola. Realizováno bylo také nové veřejné osvětlení a vysadily se nové stromy.

O využití areálu se začalo diskutovat již od uzavření letního kina v roce 2013. Do výběru návrhu na využití prostoru byli zapojeni občané města. Právě z řad veřejnosti vzešel podnět, aby na místě vznikl areál, který bude mít multifunkčním prostorem vhodným i pro relaxaci.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 17 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 17 000 000 Kč

Rekonstrukce mostu na ulici Revoluční u čp. 105

V roce 2019 byla provedena rekonstrukce stavby mostu na ulici Revoluční v Novém Jičíně, nacházejícího se v blízkosti domu čp. 105. Most slouží k dopravě obyvatelům pěti rodinných domů a je napojen na silnici I/57.

Byla provedena nová vodorovná konstrukce – železobetonová deska. Původní opěry byly upraveny pro nový stav, rozšířené o šikmé křídla, kamenné zesílení v korytě vodního toku bylo opraveno.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 1,5 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 1 500 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Rekonstrukce obřadní síně na radnici

V roce 2018 – 2019 realizovalo město stavební úpravy prostoru obřadní síně v budově radnice. Jednalo se o rekonstrukci vlastní obřadní síně a přilehlých místností – vestibulu, zasedací místnosti, chodby, kanceláře matrikářek a sociálního zázemí, včetně zajištění bezbariérového přístupu. Zbouráním některých příček, výměnou podlahy, instalací ozdobných mříží a zrcadel, renovací dveří a novým vybavením interiéru vznikl na radnici reprezentativní prostor, který je variabilní – slouží nejen ke svatebním obřadům, ale i k dalším společenským akcím jako je například vítání občánků, zlaté stavby, oceňování významných osobností, nejlepších žáků nebo dárců krve. Ročně se v obřadní síni uskuteční na 80 svatebních obřadů.

Původní podoba obřadní síně pocházela z roku 1967 a její vybavení a uspořádání již bylo zastaralé a nevyhovovalo současným potřebám úřadu. Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, dodávku nábytku, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor), dosáhly částky 6,4 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 6 400 000 Kč

Rekonstrukce střechy zimního stadionu

V roce 2020 proběhla velká rekonstrukce zimního stadionu. Na budově byla vyměněna střecha, do interiéru se pořídila nová odvlhčovací jednotka, osvětlení a audiovizuální technika, doplnilo se samočinné odvětrávací zařízení a elektronická protipožární signalizace. Došlo také k modernizaci plynové kotelny, zazdění kopitilových otvorů, nátěru schodů a instalaci žaluzií. Po provedení těchto opatření byl objekt v roce 2021 po třinácti letech zkolaudován. Díky rekonstrukci se zvýšila kapacita sportoviště z 250 na 2 000 osob a objekt tak splňuje všechny požadavky z hlediska požární bezpečnosti, hygienických norem i hluku. Tato opatření také zvýšila komfort sportovců i diváků, a díky nim se i snížily náklady na světlo, vytápění a ohřev teplé vody.

Z pohledu stavebních úprav se jednalo o zásah, který nepřinesl navýšení kapacity prostoru pro sportování. Rekonstrukcí střechy a dalšími stavebními úpravami však město zabránilo úplnému zavření stadionu z důvodu nesplnění příslušných norem a technických požadavků pro provoz takového zařízení.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 60,4 milionů korun (včetně DPH). Akce byla částečně financována z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Město získalo částku 25,3 milionů korun.

Investice: 60 400 000 Kč

PŘED

PO