Naše úspěchy...

Doprava

PŘED

PO

Autobusové zastávky na ulici Císařská (Bocheta)

V roce 2022 byly vybudovány dvě nové autobusové zastávky na ulici Císařská v Novém Jičíně (Bocheta). Byla vybudována navazující chodníková tělesa, přechod pro chodce, veřejné osvětlení a nezbytná dešťové kanalizace. Dále budou vysázeny čtyři stromy. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců v této lokalitě a zlepšení komfortu osob cestujících veřejnou hromadnou dopravou.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce, související poplatky), dosáhly částky 7,7 milionů korun (včetně DPH). Částka 2,8 milionů korun je hrazena z dotace Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy Udržitelná doprava.

Investice: 7 700 000 Kč

Přechod pro chodce na ulici Suvorovova

Město Nový Jičín v roce 2019 vybudovalo přechod pro chodce na ulici Suvorovova. Součástí stavby bylo vybudování ostrůvku, úpravy chodníků a vybudování veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že část stavby byla vybudována na území obce Šenov u Nového Jičína, byla dohodnuta mezi oběma obcemi spolupráce spočívající v podílu obce Šenov u Nového Jičína na financování této stavby.

Ulice Suvorovova je rušnou komunikací s významným tokem vozidel, včetně nákladní dopravy. Realizace této stavby významně přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rizika dopravních nehod za účasti chodců.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti dosáhly částky 500 tisíc korun (včetně DPH). Obec Šenov u Nového Jičína se finančně podílela na této akci částkou 150 tisíc korun.

Investice: 500 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Místo pro přecházení v Bludovicích

V roce 2019 vybudovalo město v místní části Bludovice, u bývalé české školy, místo pro přecházení včetně dělícího ostrůvku. Nový přechod slouží k bezpečnému pohybu chodců přes velmi frekventovanou silnici I. třídy a k propojení obou autobusových zastávek. V rámci stavby došlo k vybudování nových chodníků, autobusových zálivů a nové opěrné zídky. Součástí je i zřízení nového veřejného osvětlení. Realizace této stavby významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rizika dopravních nehod za účasti chodců.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 3,2 milionů korun (včetně DPH). Částka 2,7 milionů korun byla hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, podprogram Udržitelná doprava – Bezpečnost dopravy.

Investice: 3 200 000 Kč

Vybudování chodníku v Loučce

V roce 2020 proběhla výstavba nového chodníku pro pěší, při pravé straně místní komunikace na ulici Císařská, a vybudování kontejnerového stání na konci ulice Na Drážkách v místní části Loučka. Jednalo se o dlouholetý požadavek obyvatel místní části Loučka a osadního výboru. Stavbu však bylo možné realizovat až po majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou.

Chodník je vybudován v šířce 1,50 metru a délce 118 metrů. V souvislosti s výstavbou chodníku došlo ke zpevnění přilehlého příkopu a předláždění stávajícího propustku. Součástí jsou také vodící linie pro nevidomé a slabozraké. Vybudováním chodníku tak došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v této lokalitě.

Celkové náklady akce, zahrnující majetkoprávní přípravu, vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor), dosáhly částky 2,8 milionů korun (včetně DPH). Částka 2,2 mil. Kč byla hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu.

Investice: 2 800 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Autobusová zastávka Pod Svincem

V roce 2020 byla vybudována nová autobusová zastávka Pod Svincem. Již v roce 2017 byla zřízena provizorní autobusová zastávka, protože autobusová přeprava byla hojně využívána, byla následně zrealizována nová plnohodnotná zastávka. Součástí stavby je nové nástupiště a autobusový záliv s nájezdovými klíny.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti, dosáhly částky 570 tisíc korun (včetně DPH).

Investice: 570 000 Kč

Rekonstrukce mostu na ulici Revoluční u čp. 105

V roce 2019 byla provedena rekonstrukce stavby mostu na ulici Revoluční v Novém Jičíně, nacházejícího se v blízkosti domu čp. 105. Most slouží k dopravě obyvatelům pěti rodinných domů a je napojen na silnici I/57.

Byla provedena nová vodorovná konstrukce – železobetonová deska. Původní opěry byly upraveny pro nový stav, rozšířené o šikmé křídla, kamenné zesílení v korytě vodního toku bylo opraveno.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 1,5 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 1 500 000 Kč

PŘED

PO