Naše úspěchy...

Bydlení

Bytový dům K Archivu

Město získalo darem v roce 2016 od Moravskoslezského kraje bývalou ubytovnu pro zdravotnický personál nemocnice (tzv. dům sester) nacházející se na ulici K Archivu, v blízkosti Španělské kaple a nemocnice. Záměr minulého vedení města (vybudování domu bydlení a sociálních služeb) byl v roce 2019 přehodnocen a byla zahájena příprava projektu směřujícího k vybudování bytového domu určeného pro mladé ekonomicky aktivní osoby ve věku do 35 let, se startovacím nájemným ve výši do 80 % tržního nájemného, s maximální dobou nájmu na čtyři roky. Zahájení užívání nájemci bytů se předpokládá od 1. 1. 2023.

Realizace stavebních úprav probíhá v letech 2021 – 2022. Předmětem projektu je přestavba stávajícího čtyřpodlažního objektu na bytový dům s celkem 39 malometrážními byty (2 + kk) s potřebným skladovým a technickým zázemím (sklepy). Součástí stavby je vstup s krytou rampou tak, aby byl umožněn bezbariérový vstup, vybudování únikového schodiště, výtahové šachty s trakčním výtahem, který propojuje všechna podlaží budovy. Kolem areálu bude vybudováno nové oplocení. Součástí stavby jsou venkovní zpevněné plochy, parkovací stání, chodníky a zeleň. Budou zhotoveny nové vodovodní, plynovodní, kanalizační přípojky a venkovní osvětlení.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 72 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 72 000 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Vybudování infrastruktury v lokalitě Za Školou

V letech 2021 – 2022 došlo k vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Za Školou v místní části Žilina. Jedná se o třetí etapu budování lokality, která je určena pro výstavbu rodinných domů. Cílem projektu bylo rozšíření nabídky zasíťovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů na území města. Město realizovalo v letech 2020 – 2022 několik kol nabídkových řízení na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů.

V rámci stavby bylo realizováno dopravní napojení celé lokality i jednotlivých nemovitostí, konkrétně pro 23 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů. Byla vybudována místní komunikace zahrnující rovněž chodníková tělesa, parkovací plochy, zpevněné plochy, veřejnou zeleň, zatrubnění příkopy a veřejné osvětlení. Součástí stavby bylo i vybudování inženýrských sítí, a to splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 30,5 milionů korun (včetně DPH). Částka 1,84 milionu korun byla hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora bydlení, podprogram Technická infrastruktura.

Investice: 30 500 000 Kč

Generální rekonstrukce volných bytů

Město Nový Jičín je vlastníkem cca 1 100 bytů, které jsou pronajímány za účelem bydlení. Jedná se o různé kategorie pro různé skupiny obyvatel – startovací byty obecné, startovací byty speciální a byty pro seniory, byty s trvale uvolněným nájemným, bezbariérové byty, sociální byty, byty vázané na sociální program, byty vázané zvláštními smlouvami, služební byty, byty zvláštního určení

Finanční prostředky určené na revitalizaci bytového fondu města byly v minulosti poddimenzovány a příjmy z nájemného nebyly v dostatečné výši vráceny zpět do oprav bytů. V roce 2019 byla zavedena systematická agenda generálních rekonstrukcí a oprav volných bytů. Ročně se takto opraví 20 – 30 bytů, které jsou následně pronajímány.

Předmětem rekonstrukce bytů bývá vybourání umakartových jader, provedení nového zděného jádra, realizace noých plynových, kanalizačních a vodovodních rozvodů, generální opravy elektroinstalace, opravy omítek, nové keramické obklady, nové podlahové krytiny, výměna dveří, kuchyňských linek, zařizovacích předmětů, výmalby prostor.

V roce 2019 zastupitelstvo města schválilo finanční závazek ve výši 23 milionů korun vč. DPH pro zajištění realizace oprav volných bytů pro období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023. V roce 2019 byly v této oblasti vynaloženy prostředky ve výši 3,53 milionů (vč. DPH), v roce 2020 5,75 mil. Kč (vč. DPH), v roce 2021 5,38 mil. Kč (vč. DPH), pro rok 2022 je v rozpočtu města vyčleněno 5,75 mil. Kč (vč. DPH).

Investice: 20 410 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Revitalizace bytového domu Zborovská 11

I v roce 2021 pokračovala systematická revitalizace bytových domů ve vlastnictví města. Bytový dům nacházející se na ulici Zborovská je objekt, ve kterém je umístěno 65 bytů o dispozici 1+kk a velikosti cca 31 m2.

Bylo realizováno zateplení fasády a střechy objektu včetně pokládky novou střešní krytinou, dále výměna oken ve sklepních prostorách a strojovně výtahu, výměna vchodových dveří, dveří strojovny výtahu a garážových vrat. Současně dojde k prodloužení čel stropních desek lodžií, provedení nových povrchů podlah včetně nové podkladní hydroizolace a výměně zábradlí. V rámci realizace stavby bude instalován nový hromosvod a anténní stožár. Po provedení revitalizace by se měla snížit celková spotřeba energie pro provoz bytového domu o cca 42 %.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 12 milionů korun (včetně DPH). Částka 5 milionů korun je hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, oblast energetické úspory.

Investice: 12 000 000 Kč

Revitalizace bytového domu Revoluční 36

V roce 2019 došlo k revitalizaci bytového domu na ulici Revoluční 36. V bytovém domě se nachází 72 bytů.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště, výměnou obvodových výplní a zateplením střešních a půdních konstrukcí, zamezení ztrát tepelné energie, zvýšení komfortu bydlení, zhodnocení budovy a zlepšení vizuální podoby domu. Dále bylo provedeno zasklení lodžií čelní strany budovy. Realizací tohoto opatření došlo k omezení hluku a prašnosti z blízké komunikace I/57 a tím ke zvýšení komfortu bydlení.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 15 milionů korun (včetně DPH). Částka 3,9 milionů korun byla hrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, oblast energetické úspory v bytových domech.

Investice: 15 000 000 Kč

PŘED

PO