PRAVÁ VOLBA
PRO NOVÝ JIČÍN!

NAŠE CÍLE PRO NOVÝ JIČÍN

VOLEBNÍ DESATERO:

BYDLENÍ

Budeme pokračovat ve vytvoření podmínek pro výstavbu bytových domů.

SPORT

V souladu se strategickými dokumenty budeme pokračovat v přípravě a realizaci sportovišť a sportovních zařízení.

Školství

Zajistíme modernizaci budov a vnitřních prostor škol a školských zařízení.

Kultura

Provedeme rekonstrukci kina Květen. Budeme podporovat odstranění přístavby hotelu Praha a hledat jiné vhodné místo pro vybudování kulturního zařízení.

Doprava

Budeme pokračovat v budování parkovišť a navyšování parkovacích míst, budeme hledat možnosti jak snížit dopravní zatížení města a zlepšit jeho průjezdnost

Veřejná prostranství

Připravíme revitalizaci veřejných prostranství na území města (bývalé horní vlakové nádraží, prostor před Baštou, ulice Gen. Hlaďo, sídliště Nerudova, sportovní areál, městský hřbitov).

Tepelné hospodářství

Ve spolupráci s provozovatelem zefektivníme systém tepelného hospodářství města s cílem zajistit moderní bezporuchový provoz komfortní pro občany a s cílem na přijatelné ceny tepla.

Volný čas

Zajistíme rekonstrukci venkovního bazénu na moderní zařízení pro sport i rekreaci.

Zdravotnictví a sociální oblast

Ve spolupráci s provozovateli zdravotnických zařízení budeme usilovat o dostupnou zdravotní péči, formou dotací podpoříme lékaře v nedostatečně pokrytých oborech, budeme hledat možnosti zvýšení počtu míst pro důstojné bydlení spoluobčanů seniorů včetně potřebných služeb.

Životní prostředí

Zdravé a čisté město (zvýšíme počet odpadkových košů).

NAŠE ÚSPĚCHY

Podívejte se na některé z výsledků naší práce ve volebním období 2018 – 2022.

Více informací…

NAŠI KANDIDÁTI

Naše kandidátka je pestrá, složená z aktivních lidí různých zájmů, profesí a životních zkušeností.

Více informací…

VYJÁDŘENÍ KE SBERBANK

Vklady obcí a měst v bankách není možné pojistit, což nařizují předpisy Evropské unie.

Celý článek…

Bydlení a správa městského majetku

Vytvoříme podmínky pro výstavbu bytových domů v lokalitách Bezručova, B. Martinů, Dolní Brána

Nastavíme pravidla spolupráce se soukromými investory ohledně přípravy lokalit pro výstavbu rodinných domů
Zajistíme dostupné a kvalitní bydlení pro seniory
Budeme nadále udržovat široké spektrum typů bytů (startovací, sociální, byty s ekonomickým, s trvale uvolněným nájemným)
Připravíme rekonstrukci objektu domu s byty zvláštního určení U Jičínky 25
Připravíme rekonstrukci objektu bývalého Bytového podniku města na byty
Nadále budeme zlepšovat podmínky pro bydlení ve městě formou systematických oprav a rekonstrukcí stávajícího bytového fondu města
Budeme provádět systematické opravy, rekonstrukce a údržbu objektů v městské památkové rezervaci
Zajistíme revitalizaci městského hřbitova a rekonstrukci smuteční síně
Budeme pokračovat v rozvoji a obnově vodovodních a kanalizačních sítí a veřejného osvětlení na území města
Budeme usilovat o odstranění nevhodných, nevyužívaných nebo zbytných objektů, jejichž cílem je revitalizace veřejných prostranství v městské památkové rezervaci i v dalších částech města nebo jiné využití prostoru (přístavba Hotelu Praha, výkup objektu Družstevníku, výkup bývalého J-Klubu a vybudování parkoviště, fotbalová tribuna, kuželna a objekty šaten ve sportovním areálu a rozšíření sportovního areálu dle zastavovací studie, brána a oplocení sportovního areálu na ulici Purkyňova, přístavba objektu Slovanská 3 a vybudování tělocvičny základní školy Tyršova)

Energetika a tepelné hospodářství

Ve spolupráci s provozovatelem zefektivníme systém tepelného hospodářství města s cílem zajistit moderní bezporuchový provoz komfortní pro občany a s cílem nastavení přijatelné ceny tepla
Budeme usilovat o snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví města
Budeme pokračovat v modernizaci a rekonstrukci stacionárních zdrojů i rozvodů tepla a teplé vody
S ohledem na současnou energetickou krizi se budeme zabývat možnostmi změn způsobu vytápění (využití alternativních zdrojů energie)

doprava

V souladu s koncepcí statické dopravy budeme realizovat další parkoviště a parkovací stání pro automobily na území města
Budeme pokračovat v modernizaci a ekologičnosti autoprovozu města a jeho organizací
Budeme podporovat rozvoj elektromobility a bezpečné cyklistiky ve městě
Zajistíme efektivní a bezpečné dopravní řešení křižovatky ulic K Nemocnici, B. Martinů, Císařská, Pod Skalkou (u obchodního domu Kaufland)
Budeme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci autobusových zastávek na území města
Nadále budeme pokračovat v každoroční systematické opravě komunikací a chodníků
Provedeme výstavbu nové lávky přes Jičínku mezi ulicemi Novosady a Jugoslávská

Sport, volný čas, turistika a cestovní ruch

V souladu se schválenou zastavovací studií sportovního areálu na ulici U Stadionu budeme pokračovat v přípravě výstavby jednotlivých sportovišť a sportovních zařízení (tenisová hala, multifunkční sportovní hala, multifunkční hřiště, sociálně provozní objekt), včetně regenerace veřejných prostranství, výstavby parkovacích ploch a doplnění zeleně
Zajistíme komfortní podmínky ve sportovních areálech v místních částech města a dohodneme pravidla a možnosti využití fotbalových hřišť v místních částech i pro novojičínskou fotbalovou mládež
Sportovním klubům a oddílům budeme poskytovat dotace na sportovní aktivity na základě jasných pravidel a budeme usilovat o vytvoření stabilních podmínek pro jejich činnost
Budeme pokračovat v přípravě řešení správy a provozování sportovišť a sportovních zařízení na území města s cílem zajistit efektivní a stabilní provoz

Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek na území města (např. cyklostezka na ulici B. Martinů)

Podpoříme spolkový život a jeho rozvoj ve formě finanční a jiné podpora pro skauty, turisty, rodinná centra, myslivce, mladé hasiče, zahrádkáře, tomíky, hudebníky apod.
Vybudujeme pumptrack v areálu bývalého horního vlakového nádraží
Připravíme projekt rekonstrukce a modernizace venkovního bazénu včetně tobogánu a dalších prvků pro možnost využití jak sportovními kluby pro svou činnost tak veřejností pro rekreaci
Budeme pokračovat v revitalizaci výletní lokality Čerťák
Postupně budeme provádět revitalizaci areálu horního vlakového nádraží
Zajistíme revitalizaci a následnou údržbu veřejných prostranství na území města (sídliště Nerudova, amfiteátr Skalky, prostor před Baštou, ulice Gen. Hlaďo, sídliště Nerudova)
Budeme podporovat cestovni ruch a zjistíme možnosti vybudování stání pro obytné automobily

Školství, výchova
a vzdělávání

Školství, výchova a vzdělávání

Nadále budeme investovat do budov i vnitřních prostor škol a školských zařízení s cílem zajistit moderní, provozně komfortní, ekologický a bezpečný provoz (snižování energetické náročnosti, modernizace učeben, opravy budov, vnitřních rozvodů, šaten, kuchyní, fasád, střech)
Zajistíme rekonstrukci hřiště u základní školy Komenského 66 a 68 a u základní školy Jubilejní
Nadále budeme podporovat provozovatele soukromých škol a školek
Připravíme projekt vybudování tělocvičny u základní školy Tyršova a rekonstrukci objektu Tyršova 3 na zázemí pro tělocvičnu a další potřebné prostory
Dokončíme revitalizaci objektu střediska volného času Fokus
PO

Kultura a péče
o památky

Formou dotací budeme podporovat soukromé vlastníky kulturních památek a památkově chráněných objektů
Budeme pokračovat v podpoře zlepšování vzhledu objektů v městské památkové rezervaci formou dotací na estetizaci objektů
Připravíme projekt rekonstrukce kina Květen

Zdravotnictví
a sociální oblast

Budeme pokračovat ve finanční podpoře mající za cíl posílení stomatologické péče na území města
Nadále budeme spolupracovat s Nemocnicí Agel Nový Jičín, a.s. s cílem udržení lékařských služeb v co největší míře
Ve spolupráci s provozovateli budeme usilovat o kvalitní systém poskytování sociálních služeb

Ekologie
a životní prostředí

Budeme vyžadovat, kontrolovat a klást důraz na čistotu a pořádek na území města, tedy budeme investovat do strojového vybavení a pracovních kapacit technických služeb
Budeme provádět rozumnou obnovu zeleně na území města
Rozšíříme počet míst s nádobami na tříděný odpad
Zajistíme modernizaci, dostupnost a bezpečnost oddechových zón na území města, včetně navýšení počtu laviček a dalšího mobiliáře