Naše úspěchy...

Volný čas a sport

Oprava schodiště zimního stadionu

V letošním roce proběhla oprava vstupu, vstupního schodiště a přístupové rampy do objektu zimního stadionu v Novém Jičíně. Stávající schodiště již bylo na mnoha místech poškozené. Schodiště bude opraveno pomocí betonových schodišťových bloků. Schodiště se opatřilo novým ocelovým zábradlím v povrchové úpravě žárový pozink. Podesta je nově vydlážděna. Dále byla osazena hliníková rampa pro výjezd kočárků a vytažení brašen hokejistů.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce a projekční přípravu, dosáhly částky 1,1 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 1 100 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Stavební úpravy basketbalové haly

V roce 2022 byl realizován projekt spočívající ve stavebních úpravách basketbalové haly v objektu krytého bazénu v Novém Jičíně. Předmětem úprav byla oprava konstrukce a výměna povrchu sportovní podlahy (palubovky) včetně nového vyhovujícího odpruženého dřevěného roštu, kompletní výměna stěnových obkladů a renovace podlah tribun a galerií. K poničení podlahy došlo v průběhu rekonstrukce objektu bazénu v letech 2015 – 2016 a podlaha tak již neodpovídá charakteru využití pro sportovní účely. Stěnové obklady jsou zastaralé a již neplní funkci akustického útlumu, interiér haly působí nekompaktně, podlahová krytina je vyžilá, místy poškozená, mnohdy jsou nefunkční sklopné mechanismy sedáků.

Celkové náklady na realizaci tohoto projektu dosáhly 11,5 milionů korun (vč. DPH). Basketbalový klub Nový Jičín, který je provozovatelem bazénu a sportovní haly, získal na tento projekt dotaci z Národní sportovní agentury, výzva č. 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil., ve výši 6,7 milionů korun. Město Nový Jičín, které je vlastníkem celého sportovního areálu, se podílelo na financování tohoto projektu částkou 4,8 milionů korun.

Investice: 11 500 000 Kč

Spolkový dům Žilina

V roce 2022 vznikl z objektu bývalé čističky odpadních vod v místní části Žilina, na ulici Beskydská, v blízkosti denního stacionáře a mateřské školy, nový spolkový dům. Objekt byl v minulosti používán jako sklad nábytku a dalšího vybavení z městských bytů po provedení exekučního vyklizení uživatele. Město, ve spolupráci s Osadním výborem Žilina, pro tento objekt našlo nové využití. Cílem realizace projektu je posílení společenských, komunitních, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v Žilině. Na území této místní části nevlastní město žádný vhodný objekt, který by mohl být celoročně využíván osadním výborem či místními spolky a organizacemi pro jejich činnost.

Stavebními úpravami objektu vznikla klubovna, kuchyně, bylo upraveno hygienické zázemí a zateplena stropní konstrukce. Součástí rekonstrukce byla taktéž úprava elektroinstalace a zdravotechniky. V prostoru v blízkosti spolkového domu vznikla čtyři parkovací místa.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor), dosáhly částky 2,3 miliony korun (včetně DPH).

Investice: 2 300 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Spolufinancování rekonstrukce haly ABC

Město Nový Jičín se v roce 2019 finančně podílelo na rekonstrukci haly ABC nacházející se ve sportovním areálu v Novém Jičíně. Sportoviště je ve vlastnictví spolku Tělovýchovná jednota Nový Jičín. Sportoviště využívají oddíly volejbalu a házené, ale i školy a široká veřejnost. Provedením rekonstrukce došlo ke zvýšení kvality materiálně – technické základny sportu v Novém Jičíně a ke zlepšení podmínek pro rozvoj sportovních klubů na území města Nový Jičín, čímž je mimo jiné naplňován Plán rozvoje sportu města Nový Jičín na období 2017 – 2025.

Předmětem stavebních prací byla výměna otvorových výplní, zateplení obálky budovy, přístavba nářaďovny a zázemí sportovní haly. V prostoru vlastní haly byla vystavěna nová tribuna pro diváky s kapacitou 100 osob. V rámci stavby bylo modernizováno vytápění a zásobování objektu TUV. Došlo také k obnově vnitřního vybavení (nábytku) zázemí haly (kanceláře, vrátnice, šatny).

Město poskytlo ze svého rozpočtu dvě individuální investiční dotace v celkové výši 12 298 755 Kč. TJ, jako vlastník sportoviště a investor této akce, získala z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu dotaci ve výši 21,4 milionů korun.

Investice: 21 400 000 Kč

Rekonstrukce sprch na bazéně

Krytý bazén v Novém Jičíně prošel v roce 2020 další etapou revitalizace – provedena byla rekonstrukce sprch a parních místností. Vznikly tak moderní, funkční a esteticky přijatelné prostory pro sprchování veřejnosti.

Součástí realizovaného projektu byla oprava veřejných sprch pro muže a pro ženy. Došlo k vybourání stávajících nevyhovujících konstrukcí (příčky, obklady, dlažby, podhledy, zařizovací předměty, vnitřní instalace), otvorů, prostupů a provedení nových příček, obkladů, dlažeb, podhledů, zařizovacích předmětů, elektroinstalace, zdravotně technické instalace a vzduchotechniky. Bylo instalováno nové osvětlení, baterie a dlažba. V parních místnostech se podařilo vytvořit klenutý strop s osvětlením, který připomíná noční oblohu.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti, dosáhly částky 3,5 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 3 500 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Vybudování kiosku na Čerťáku

V rámci zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu, zázemí a služeb pro návštěvníky a turisty byl v letech 2019 – 2020 odstraněn stávající bufet v prostoru výletní lokality Čerťák, a na jeho místě byl vybudován nový kiosek. Kromě samotného kiosku s patřičným zázemím jsou součástí stavby i sprchy, toalety a převlékací kabiny pro návštěvníky, a kryté posezení. Jedná se o dřevostavbu se sedlovou střechou. Od poloviny roku 2020 město kiosek pronajalo soukromému provozovateli.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce včetně bouracích, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 8 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 8 000 000 Kč

Rekonstrukce fotbalového hřiště s atletickou dráhou

Město Nový Jičín se v roce 2020 finančně podílelo na rekonstrukci fotbalového stadionu s atletickou dráhou nacházející se ve sportovním areálu v Novém Jičíně. Sportoviště je ve vlastnictví spolku Tělovýchovná jednota Nový Jičín. Sportoviště využívá fotbalový a atletický oddíl, ale i základní a střední školy a široká veřejnost.

Město poskytlo ze svého rozpočtu individuální investiční dotaci ve výši 13 486 022 Kč. TJ, jako vlastní sportoviště a investor této akce, získala z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednctvím dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu dotaci ve výši 25 milionů korun .

Areál byl v provozu bez větších oprav a rekonstrukcí od roku 1962. V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště, atletické dráhy a atletických sektorů, rekonstrukce zpevněných ploch a revitalizace zeleně. Součástí stavby je i vybudování kanalizační trasy, závlahového systému včetně nádrží na vodu, tři montované tribuny pro diváky a oplocení areálu včetně vstupních bran.

Investice: 13 486 022 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Prodloužení cyklostezky Koleje - úsek vojenská vlečka v Bludovicích

Město Nový Jičín vybudovalo v roce 2021 další úsek cyklostezky Koleje. Stávající trasa se prodloužila o 600 metrů a byla vybudována v prostoru bývalé železniční vlečky vojenského opravárenského podniku a železničního mostu nad silnicí I/57 v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína. Za tímto účelem byly vykoupeny potřebné pozemky od Ministerstva obrany ČR.

Jednalo se o technologicky náročnou stavbu. Rekonstruován byl železniční most, provedly se nové nátěry, sanace pilířů, živičný povrch a nové zábradlí. V úsecích před a za mostem se upravily podkladní vrstvy, na které byl položen asfaltobetonový kryt.

Rozvětvení cyklostezky Koleje umožní cyklistům v Bludovicích ze stávající trasy odbočit do místní části Straník. Po bývalém železničním mostě se bezpečně dostanou přes frekventovanou silnici I/57 a u areálu vojenského opravárenského podniku se mohou napojit na komunikaci vedoucí Tropickým údolím a dále mohou pokračovat k vodní nádrži Čerťák.

Celkové náklady akce, zahrnující výkup pozemků, vlastní stavební práce, kácení dřevin, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 12 milionů korun (včetně DPH). Dvě dotace v celkové výši 1,8 milionů korun poskytl Moravskoslezský kraj z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji.

Investice: 12 000 000 Kč

Rekonstrukce střechy zimního stadionu

V roce 2020 proběhla velká rekonstrukce zimního stadionu. Na budově byla vyměněna střecha, do interiéru se pořídila nová odvlhčovací jednotka, osvětlení a audiovizuální technika, doplnilo se samočinné odvětrávací zařízení a elektronická protipožární signalizace. Došlo také k modernizaci plynové kotelny, zazdění kopitilových otvorů, nátěru schodů a instalaci žaluzií. Po provedení těchto opatření byl objekt v roce 2021 po třinácti letech zkolaudován. Díky rekonstrukci se zvýšila kapacita sportoviště z 250 na 2 000 osob a objekt tak splňuje všechny požadavky z hlediska požární bezpečnosti, hygienických norem i hluku. Tato opatření také zvýšila komfort sportovců i diváků, a díky nim se i snížily náklady na světlo, vytápění a ohřev teplé vody.

Z pohledu stavebních úprav se jednalo o zásah, který nepřinesl navýšení kapacity prostoru pro sportování. Rekonstrukcí střechy a dalšími stavebními úpravami však město zabránilo úplnému zavření stadionu z důvodu nesplnění příslušných norem a technických požadavků pro provoz takového zařízení.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 60,4 milionů korun (včetně DPH). Akce byla částečně financována z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Město získalo částku 25,3 milionů korun.

Investice: 60 400 000 Kč

PŘED

PO