Dubnová schůze rady města

Včera (18.4.2024) proběhla dubnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila poskytnutí dotace společnosti Společně, o.p.s., na provoz kontaktního místa pro seniory Senior Point Nový Jičín.

Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje objektu na ulici Beskydská 176 v Novém Jičíně – Žilině.

Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje objektu bývalé požární zbrojnice na ulici ulici Beskydská v Novém Jičíně – Žilině.

Rada města schválila účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem za rok 2023.

Rada města vzala na vědomí informaci o inkasu daní k 31. 3. 2024, stavy a rozložení finančních prostředků města na bankovních účtech a rozhodla o uzavření smluv na bankovní produkty (spořící účty) se 7 bankovními ústavy.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na pořízení tří vozidel pro Technické služby města Nový Jičín.

Rada města schválila smlouvu o spolupráci s Muzeem Novojičínska při přípravě záměru revitalizace veřejného prostranství v městské památkové rezervaci Nový Jičín (ulice Hen. Hlaďo a Tyršova).

Rada města schválila podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na projekt Intenzifikace kompostárny v Novém Jičíně.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury na projekt Obnova školního hřiště u ZŠ Komenského 66.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z Moravskosdlezského kraje na projekt Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z MAS Lašsko, z.s. na projekt Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – II. etapa.

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace na projekt Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města Nového Jičína.

Rada města rozhodla o vyvěšení vlajky Evropské unie na budově radnice ve dnech 30. 4. – 2. 5. 2024.

Rada města schválila přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekt Podpora turistických informačních center ve výši 80 000 Kč.

Rada města schválila přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekt Podpora technických atraktivit v Novém Jičíně ve výši 300 000 Kč.

Rada města vzala na vědomí zprávu z Novojičínských jarmarků za 2. pololetí 2023.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z MAS Lašsko, z. s. na projekt Modernizace TIC a galerie Návštěvnického centra Nový Jičín – město klobouků.

Rada města jmenovala členy školských rad při Základní škole Komenského 66, Základní a Mateřské škole Jubilejní 3 a Základní škole Tyršova.

Rada města schválila udělení ocenění významným osobnostem z oblasti školství, kultury, sociální a zdravotnické.

Rada města schválila poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nový Jičín na podporu účasti na Všesokolském sletu 2024.

Rada města schválila smlouvu o spolupráci při vybudování, údržbě a provozu discgolfového hřiště v Novém Jičíně se spolkem Moravian Gators Nový Jičín, z. s.

Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemků pod bytovými domy na ul. B. Martinů a záměr darování spoluvlastnických podílů a jednotek v bytových domech Stavebního bytového družstva Pod Skalkou v Novém Jičíně.

Rada města schválila zveřejnění pronájmu pozemku za účelem umístění mobilní kavárny s občerstvením u vodního prvku ve Smetanových sadech na letní sezónu 2024.