Únorová schůze rady města

Včera (14.2.2024) proběhla únorová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila poskytnutí daru spolku České centrum signálních zvířat, z. s. na úhradu nákladů spojených s činností spolku.

Rada města schválila poskytnutí dotace ústavu JINAK z.ú. na provoz sociální služby Podpora samostatného bydlení v Novém Jičíně.

Rada města schválila přijetí daru společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na organizaci letního tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Rada města schválila zapojení města do 2. výzvy Zavedení nového stavebního zákona do praxe „IT vybavení pro stavební úřady“.

Rada města vzala na vědomí výroční zprávu MěÚ Nový Jičín v oblasti poskytování informaci a schválila novou směrnici k poskytování informací.

Rada města vzala na vědomí zprávy o činnosti odborných komisí rady města za rok 2023.

Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na ulici 28. října 4, 6 v Novém Jičíně (bývalá prodejna oděvů).

Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na ulici Resslova 1 (bývalá prodejna smíšeného zboží).

Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje objektu bývalé hasičské zbrojnice v místní části Kojetín.

Rada města vyslovila souhlas se změnou termínu ukončení sezóny (odstranění ledové plochy na zimním stadionu) k datu 30. 4. 2024 za podmínky částečné úhrady nákladů na provoz ledové plochy.

Rada města schválila krátkodobé vyvěšení vlajky Tibetu a Ukrajiny na budově radnice.

Rada města vzala na vědomí informaci o výběru dodavatele těžebních činností a kupujícího dříví z městských lesů na rok 2024.

Rada města schválila smlouvy o výpůjčce a následném darování komposterů občanům města.

Rada města schválila kalkulaci nákladů na služby poskytované Technickými službami města Nového Jičína a vzala na vědomí ceník služeb poskytovaných třetím osobám.

Rada města vzala na vědomí Plán investiv a oprav technických služeb na rok 2024.

Rada města vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitele Základní školy Tyršova a odvolala k 31. 7. 2024 z funkce ředitelky školy Mgr. Magdu Trávníčkovou.

Rada města rozhodla nevyhlásit konkurní řízení na funkci ředitele Základní školy Komenského 68 a Mateřské školy Máj.

Rada města schválila přijetí daru společnosti Veolia Energie ČR, a.s. na konání akce Novojičínské léto.

Rada města schválila uspořádání Slavnosti města Nový Jičín v termínu 6. – 7. 9. 2024 s názvem „Nový Jičín ve světě a svět v Novém Jičíně“.

Rada města schválila vyhlášení výzvy „Projekty pro Nový Jičín 2024“ v rámci participativního rozpočtu města s alokací 500 000 Kč.

Rada města rozhodla pokračovat v dotačním projektu Odkanalizování Bludovic prostřednictvím domovních čističek odpadních vod.

Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na pořízení služebního vozidla pro MěÚ Nový Jičín.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní školy Dlouhá.

Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně.

Rada města schválila výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Modernizace teplovodu Nerudova 14, 16, 18.

Rada města schválila výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Revitalizace bytového domu Hřbitovní 1655/44, Nový Jičín.

Rada města schválila uplatnění valorizace nájemného a pachtovného u nájemních a pachtovních smluv k bytům, pozemkům a nebytovým prostorům o míru inflace zjištěnou ČSÚ za rok 2023 ve výši 10,7 %.

Rada města jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na koupi pozemků pro výstavbu bytových domů na ul. B. Martinů.

Rada města schválila vyhlášení opakovaného nabídkového řízení na prodej zbývajících pozemků v průmyslové zóně.

Rada města vzala na vědomí plán rajónového čištění města Nový Jičín pro rok 2024.