Prosincové zasedání zastupitelstva města

Včera (11.12.2023) proběhlo prosincové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2028.

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu obchodních podílů ve společnosti Nové Slunce s.r.o.

Zastupitelstvo města vydalo nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze psů a za obecní systém odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí programových dotací na rok 2024 v oblasti sociální, kulturní, sportovní, volnočasové, obnovy kulturních památek a estetizace objektů.

Zastupitelstvo města schválilo individuální dotace soukromým školským zařízením na území města na úhradu věcných nákladů a dopravy stravy.

Zastupitelstvo města schválilo individuální dotaci ZO ČSOP Nový Jičín na provoz záchranné stanice volně žijících živočichů v Bartošovicích.

Zastupitelstvo města schválilo závazek k financování programu na podporu dostupnosti stomatologické péče a uložilo radě města schválit podmínky programu.

Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín k 1. 1. 2024.

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitostí v areálu bývalého pivovovaru U Jezu v Žilině Charitě Nový Jičín za účelem využití nemovitostí pro poskytování sociálních služeb.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o průběžném naplňování zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu na ul. U Stadionu a rozhodlo o zahájení projektové přípravy přístavby zimního stadionu (ubytovny pro sportovce včetně rozcvičiště).

Zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný Akční plán v rámci Koncepce statické dopravy města Nový Jičín.

Zastupitelstvo města rozhodlo nepořídit změny územního plánu města Nový Jičín v katastrálním území Straník a v oblasti Skalky a Pod Skalkou.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení nabídkového řízení na prodej lokality Bohuslava Martinů za účelem výstavby bytových domů.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu mostů v majetku města Nový Jičín.

Zastupitelstvo města uložilo Kontrolnímu výboru ZM provést kontrolu průběhu a realizace veřejné zakázky na výsadbu stromu v centrálním prostoru Masarykova náměstí.