Říjnová schůze rady města

Včera (18.10.2023) proběhla říjnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválilka smlouvu o závazku veřejné služby na sociální služby ProSenior s Moravskoslezským krajem na období 2024 – 2026.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Návštěvnického centra Nový Jičín za rok 2022 a zprávu z Novojičínských jarmarků za 1. pololetí 2023.

Rada města schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – části domu na ul. Křižíkova 91/7 na dobu 10 let za účelem provozování výstavy archeologických nálezů městem Nový Jičín a zpřístupnění této výstavy veřejnosti.

Rada města schválila termíny zápisu k předškolnímu vzdělávání a zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025.

Rada města rozhodla o přípravě projektového záměru na realizaci podzemních kontejnerů na území města.

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí Národní sportovní agentury o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace na vybudování skateparku.

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace z programu Ukrajina – rekonstrukce bytů v budově bývalého Horního nádraží ve výši 1 200 000 Kč.

Rada města schválila smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení EFEKT 2023.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče ve veřejné zakázce Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města Nového Jičína.

Rada města schválila Plán investic na rok 2024 – nové projektové záměry doporučené k realizaci v průběhu roku 2023.

Rada města vzala na vědomí pracovní verzi návrhu rozpočtu města na rok 2024.

Rada města zrušila Pracovní skupinu pro rozvoj sportovišť a Pracovní skupinu pro revizi projektové dokumentace a účelového využití kulturního domu v přístavbě Hotelu Praha.

Rada města rozhodla podat dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ve sporu se státním podnikem VOP CZ týkající se náhrady škody vzniklé v souvislosti se zastavením stavby útulku pro psy v Bludovicích.

Rada města schválila přijetí daru ve výši 413 223 Kč od společnosti ČSAD Ostrava a.s. určený k částečnému krytí nákladů na již realizovanou opravu komunikace na ul. Palackého.

Rada města schválila vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemků o výměře cca 10,5 tis. m2 v budoucí průmyslové zóně (menší část, která zůstala ve vlastnictví města) na ul. Propojovací.