Jedna náhoda, čtyři roky práce NEDĚLÁ.

Vklady obcí a měst v bankách není možné pojistit, což nařizují předpisy Evropské unie. Za určitých podmínek lze pojistit vklady malých obcí. Ty však nejsou pojištěny automaticky. O pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. U Garančního systému finančního trhu lze pojistit pouze vklady obcí, jejichž příjem z výnosu z daní činí nejvýše 500 000 EUR (cca 13 milionů korun). Město Nový Jičín získalo na daňových příjmech v roce 2021 celkem 424,5 milionů korun.

U Sberbank mělo uloženy finanční prostředky 180 obcí a 5 krajů, a to v celkovém objemu zhruba 5 miliard korun. Celkově měla banka v České republice asi 120 tisíc klientů.

Sberbank byla jednou z nejsilnějších bank v Evropě a měla velmi silný rating. Ze strany České národní banky, které podle české právní úpravy uděluje bankám licenci, ze strany ministerstva financí či jiných relevantních orgánů neexistovaly žádné signály o rizikovosti této banky. Sberbank byl legálně působící peněžním ústavem na území České republiky, s licencí vydanou ČNB po splnění všech zákonných požadavků.

ČNB zahájila se Sberbank CZ správní řízení o odnětí povolení působit jako banka 28. 2. 2022 pro její neschopnost plnit závazky vůči klientům poté, co došlo ke zhoršení likviditní situace. Tu způsobila reakce klientů a zvýšený odliv vkladů v reakci na vojenský vpád Ruska na území Ukrajiny. ČNB současně se zahájením správního řízení vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů a omezila ji v nakládání s aktivy. Pád Sberbank tedy nebyl způsobem krachem, tj. nedostatkem aktiv (finančních prostředků a dalšího majetku).

Od 30. 4. 2022, kdy nabylo právní moci rozhodnutí ČNB o odejmutí licence, nesmí Sberbank CZ přijímat vklady, poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

V době uzavírání smlouvy o zřízení bankovního účtu a vkladu finančních prostředků nemohl následný vývoj událostí a jejich důsledků nikdo předpokládat.

V minulosti banky nabízely za uložení finančních prostředků nulový či dokonce záporný. Cílem města bylo zhodnocovat volné finanční prostředky města a eliminovat devalvaci peněz vlivem inflace. Jedná se o odpovědný a racionální přístup, který odpovídá naplňování zásady účelného a hospodárného nakládání s majetkem města. I po zablokování uložených finančních prostředků na konci února 2022, i po odejmutí licence připisuje Sberbank městu úroky z uložené částky.

Ohledně zablokovaných finančních prostředků komunikuje město se zástupci Sberbank i likvidátorkou. Za účelem získání finančních prostředků zpět byla ze strany města podána přihláška pohledávky do likvidace, a to včetně úroků z vkladu.

Podle informací České národní banky má Sberbank vysoká aktiva (tedy dostatek majetku a finančních prostředků) a lze tedy předpokládat, že věřitelé (klienti banky) budou uspokojeni a depozita klientů budou vyplacena.

Město vždy hledalo nejvhodnější produkt typu spořící nebo termínovaný účet, který nabízí aktuálně nejvýhodnější podmínky (výše úrokové sazby, poplatky za transakce a správu účtu, byl dostatečně operativní co se týče možnosti výpovědi a přesunu finančních prostředků zpět na běžný účet v případě aktuální potřeby). Konečný produkt se vždy vybíral z 5 – 7 nabídek různých peněžních ústavů. Město nevkládalo a nevkládá finanční prostředky do žádných rizikových produktů nebo institucí.

Při jednání se Sberbank byl vybrán na trhu naprosto standardní finanční produkt, kterým je spořící účet, a to konkrétně s výpovědní lhůtou 31 dní.

Město má zřízeno cca 17 bankovních účtů u různých peněžních ústavů. Převody mezi účty a provádění jednotlivých transakcí se vždy odehrávalo a odehrává na úrovni městského úřadu. O vkládání a převádění finančních prostředků mezi účty nikdy v minulosti nerozhodovaly orgány města.

Nakládání města s volnými peněžními prostředky ukládáním na účet Sberbank bylo realizováno v souladu s právním řádem ČR a vnitřními předpisy města.

I přesto, že u Sberbank byla uložena částka 100 milionů korun, chod města a jeho příspěvkových organizací není ohrožen, není ohroženo poskytování služeb občanům, realizace investičních akcí nebo úhrada plateb dodavatelům.

Podle Střednědobého výhledu rozpočtu města s analýzou financí a ratingem, zpracovaného v dubnu 2022 renomovaným odborníkem na ekonomiku a hospodaření územních samosprávných celků Ing. Luďkem Tesařem, je město Nový Jičín ve výborné kondici. Finanční kondice města navzdory nepříznivým vnějším podmínkám (úbytek obyvatel města, inflace, covid) stabilní, finanční politika zaměřená na investice a opravy výborná, a přístup k zajištění financí do svého majetku „fenomenální“.

Vyrovnání likvidity města, tedy řešení nesouladu příjmů a výdajů v rozpočtu města v důsledků zablokovaných finančních prostředků uložených ve Sberbank, bylo zajištěno přijetím kontokorentního úvěru ve výši do 50 milionů korun (který s ohledem na stav finančních prostředků na účtech města nebude nutné čerpat) a úspornými opatřeními u investičních akcí, které nebudou v letošním roce realizovány, zejména z důvodu zdražení cen prací a stavebních materiálů, projekční připravenosti, komplikacím při inženýrské činnosti a povolovacích řízeních.

Město mělo v červenci na svých účtech zhruba 180 milionů korun (včetně 45 milionů korun, které zbývá vyčerpat z investičního účelového úvěru, který město přijalo v roce 2020 za velmi výhodných podmínek – s úrokovou sazbou 0,98 % p. a.).