Červnová schůze rady města

Dnes (19.6.2024) proběhla červnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace na zajištění sociálně-aktivizačních a terapeutických služeb v Domově Alzheimer Darkov z.ú.

Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru na výdaje spojené s pobytem uprchlíků z Ukrajiny na území města Nový Jičín.

Rada města schválila pronájem dřevěné budovy šaten ve sportovním areálu na ul. Jiráskova spolku Padel-centrum Kopřivnice z.s. jako provozní zázemí pro kolektivní sport padel.

Rada města souhlasila se zprovozněním ledové plochy zimního stadionu pro sezónu 2024-2025 od 14. 7. 2024 za podmínky úhrady části nákladů na provoz ledové plochy provozovatelem.

Rada města schválila aktualizovaný Plán dopravní obslužnosti na území města Nový Jičín na léta 2021 – 2026.

Rada města souhlasila s podáním žádosti Městského kulturního střediska o finanční podporu Státního fondu kinematografie na obnovu projektoru v kině.

Rada města rozhodla o navýšení finančních prostředků na Slavnost města Nový Jičín pro vytvoření promo videa, které nahradí laser show.

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Nový Jičín na restaurování varhan kostela sv. Mikuláše v Žilině.

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace spolku BEMGE Motocross Nový Jičín, z.s. na pořízení pracovní terénní čtyřkolky pro zajištění bezpečnosti při užívání motocrossové tratě, sečení trávy a další údržbu.

Rada města jmenovala s účinností od 1. 7. 2024 cyklokoordinátorkou Bc. Markétu Jánošíkovou.

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí Národní sportovní agentury o zamítnutí dotace na vybudování skateparku.

Rada města rozhodla nevyužít v rámci zadání veřejné zakázky na zpracování studie Kulturní dům Nové Slunce formu soutěže o návrh (architektonické soutěže) a rozhodla o změně způsobu výběru dodavatele studie oslovením 10 vybraných dodavatelů (architektonických kanceláří).

Rada města rozhodla o změně způsobu výběru poskytovatele služeb Aktivní podpory podnikání na Novojičínsku a Kopřivnicku oslovením vybraných dodavatelů a o realizaci společného zadání této zakázky s městem Kopřivnice.

Rada města rozhodla o změně způsobu výběru zhotovitele stavby a o uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken na budově radnice v Novém Jičíně.

Rada města schválila výběr vítězného dodavatele u veřejné zakázky na dodání vozidel pro technické služby (stroj pro letní a zimní údržbu a hákový nosič kontejnerů).

Rada města rozhodla o změně způsobu výběru dodavatele díla Pomník plk. Josefa Vavříka ve Straníku a schválila uzavření smlouvy o dílo.

Rada města schválila výběr vítězného dodavatele u veřejné zakázky Revitalizace administrativní budovy Suvorovova 152.

Rada města schválila smlouvu o zákazu zcizení a zatížení nemovitostí ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z. s.