Dubnová schůze rady města

Včera (27.4.2022) proběhla dubnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila přijetí dotace ve výši 5 762 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022. Z dotace jsou hrazeny náklady organizační složky ProSenior, která poskytuje služby denního stacionáře, pečovatelské služby a odlehčovací služby.

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. Jedná se o linku na trase Kopřivnice – Příbor – Nový Jičín – Hranice. Bude tak pokračovat autobusové spojení s cílem zlepšit dopravní obslužnost v oblasti Novojičínsko východ a zajistit lepší napojení tří měst na hlavní železniční trať.

Rada města schválila ocenění významným osobnostem v oblasti školství, kultury a sociální oblasti.

Rada města schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu technických atraktivit (200 000 Kč) a podporu turistických informačních center (80 000 Kč) na rok 2022.

Rada města schválila pravidla pro užívání městského lokálního ozvučení na Masarykově náměstí.

Rada města schválila přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na akci revitalizace (energetické úspory) bytového domu Zborovská 11 ve výši 4 815 819,84 Kč.

Rada města v souvislosti s ukončením zadávacího řízení na akci Revitalizace střediska zeleně na ulici Palackého a nerealizací této akce v roce 2022 rozhodla o převodu finančních prostředků do rozpočtové rezervy. V letošním roce bude realizována pouze akce zprůjezdnění sběrného svora na ulici Palackého.

Rada města vzala na vědomí informace k akci Stavební úpravy basketbalové haly v Novém Jičíně a schválila dohodu o spolupráci a financování této akce s Basketbalovým klubem Nový Jičín.

Rada města vzala na vědomí informace o poskytnutím dotace na projekt snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení EFEKT 2021 (2 000 000 Kč) a na projekt vybudování chodníku a autobusových zastávek na ulici Císařská – Bocheta (2 869 843,80 Kč).

Rada města rozhodla o přípravě projektového záměru řešící dopravní situaci u areálu ZŠ a MŠ Dlouhá.

Rada města schválila smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky v budově Mateřské školy Jiráskova 10.

Rada města schválila výběr zhotovitele stavby okružní křižovatky na ulici Gen. Hlaďo.

Rada města schválila výběr dodavatele vozidla pro svoz komunálního odpadu (odpadkových košů) pro Technické služby města Nového Jičína.

Rada města rozhodla o bezplatném nabytí věcných břemen – služebností inženýrské sítě v souvislosti s realizací výstavby vodovodního řadu města v místní části Loučka, ulice Císařská, na pozemcích ve vlastnictví třetích osob.